Vedtægter


Vedtægter for ”LM Kirken Herning” pr. 27. september 2015

§ 1. Identitet & hjemsted

Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: ”LM Kirken Herning”. Den har hjemsted i Herning kommune.

§ 2. Grundlag

Menigheden bygger sit arbejde på:

a. de bibelske skrifter som Guds fuldt troværdige og urokkelige ord inspireret af Helligånden, givet gennem apostle og profeter som eneste og fuldt tilstrækkelige kilde og norm for kristen tro, lære og liv.

b. de oldkirkelige bekendelser: den apostolske, den nikænske og den athanasianske bekendelse og de reformatoriske bekendelsesskrifter, den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus, som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer.

§ 3. Formål

Menighedens formål er:

a. at være et kristent fællesskab, hvor alle mennesker som hele mennesker kan møde ordet fra Gud uanset alder og baggrund.

b. at formidle budskabet om Jesus gennem forkyndelse, undervisning, sakramenter, så mennesker kommer til tro, opbygges og lever i og af ham med forpligtelse på hjem, menighed og medmennesker i øvrigt.

c. at opmuntre den enkelte og hele menigheden til at tjene i tro og kærlighed med de nådegaver og evner, Gud giver, så mennesker kommer til tro på og bevares i Kristus både lokalt og internationalt.

d. at forebygge og modarbejde vantro, vranglære og falsk gudsdyrkelse.

§ 4. Organisation

a. Menigheden er stiftet den 18. juni 2012 som en selvstændig evangelisk luthersk frimenighed tilknyttet Luthersk Mission som en organisatorisk del af Vestjyllands Afdeling med pligter og rettigheder som en kreds i Luthersk Mission jf. landslovene §§ 4 og 6, hvilket indebærer hel og fuld delagtighed i LM-aktiviteter og initiativer på afdelings- og landsplan. Frimenigheden søger i videst mulig omfang at samarbejde med andet LM-arbejde i Herning, herunder primært LM Herning kredsen. Disse samarbejdsrelationer formaliseres, hvor det er muligt, i en skriftlig samarbejdsaftale, som revideres en gang årligt.

b. Samarbejdsaftalen indgås af menighedsrådet og kan indeholde aftaler omkring: økonomi, ejendoms-fællesskab, menighedsarbejde, programplanlægning, repræsentation i afdelingsrepræsentantskabet mv.

§ 5. Medlemskab

a. Som medlem kan optages enhver, som allerede er døbt i den treenige Guds navn eller i menigheden døbes i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus i overensstemmelse med menighedens grundlag, som skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter for at følge dem i praksis. Dåb sker altid under forudsætning af oplæring i den kristne tro.

b. Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til/deltage i menighedens fællesskab/arbejde såvel åndeligt, praktisk som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner. Det rummer også at anerkende menighedens ældste som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente (1Kor 16,16-18; 1Thess 5,12-15; 1Tim3,1-13; 4,6-16; 5,17-22; Hebr. 13,7.17;)

c. Ansøgning om optagelse i menigheden skal ske ved skriftlig henvendelse til ældsterådet og med underskrift på menighedens bekendelse og vedtægter i forbindelse med en samtale med ældsterådet. Medlemskabet omfatter normalt også hjemmeboende børn under 18 år.

d. Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden.

e. Stemmeret og valgbarhed opnås ved det fyldte 18. år, dog først efter 3 måneders medlemskab.

f. Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til ældsterådet. Ved varig fraflytning fra LM Kirken Herning skal dette også meddeles ældsterådet.

g. Kommer et medlem i varig modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære, kan et flertal af ældsterådet ophæve den pågældendes medlemskab. Medlemmet har i så tilfælde ret til en skriftlig begrundelse. Den pågældende kan skriftligt anmode om, at beslutningen behandles i et konfliktråd, jf. § 11a, og/eller forelægges de øvrige medlemmer på en generalforsamling. Medlemmet har også mulighed for at anke afgørelsen til Afdelingsstyrelsen i Vestjylland.

§ 6 Ældsteråd

a. Menigheden ledes af et ældsteråd bestående af 3 mænd, da det ifølge Guds ord kun er mænd, som kan kaldes til kirkens hyrde- og læreembede. Deres funktionsperiode er tre år. Én er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Den, som vælges til ældste, skal have været medlem af menigheden i mindst 3 år, eller LM kredsen Herning i 3 år.

b. Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger ældsterådet. Det sker efter indstilling fra ældsterådet eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/10, dog mindst 5, af de stemmeberettigede medlemmer. De valgte til ældsterådet indsættes ved en almindelig gudstjeneste under bøn og håndspålæggelse. Indsættelsen foretages af én ældste og én fra menigheden.

c. Menigheden ledes af ældsterådet, der varetager hyrde- og lærefunktionen, herunder ansvaret for forkyndelse af Guds ord, forvalter sakramenterne, udøver sjælesorg og menighedstugt, samt forretter andre kirkelige handlinger.

d. De ældste skal opfylde de bibelske krav til åndelige ledere (1Tim 3,1-7; 4,11-15; Tit 1,6-9 & 1Pet 5,1-7). Den som vælges til ældste må ikke være nylig omvendt, og skal i tale og livsførelse have udvist menneskelig og åndelig modenhed og dømmekraft og være rodfæstet i den evangelisk-lutherske lære. En ældste, der kommer i strid med ovenstående, bør afsættes jf. § 11.

e. Ældsterådet holder egne møder og konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand og næstformand på dets første møde efter hvert ordinært årsmøde.

f. Ældsterådet kan vælge en eller flere af egen midte, som tituleres præst og fungerer som sådan, hvor det er påkrævet i forhold til eksterne myndigheder. Bestemmelsen gælder også for personer, der ansættes med hyrde- og læreansvar.

g. Hvis en ældste træder ud af ældsterådet inden periodens udløb, indtræder suppleanten som fuldgyldig afløser i den resterende periode for det oprindelige medlem.

h. En lønnet medarbejder vil indgå i ældsterådet, eller menighedsrådet, eller begge råd afhængig af medarbejderens ansvarsområde jf. stillingsbeskrivelsen. Det pågældende råd kan afholde møder uden deltagelse af ansatte. Derfor har medarbejderen normalt ikke stemmeret, men kun mødepligt og taleret til rådets møder.

i. En ansættelse vil overgå til at blive administreret og være underlagt et evt. nationalt LM trossamfunds ansættelsesforhold.

§ 7. Menighedstjenere

a. Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger på årsmødet menighedstjenere til at indgå i menighedsrådet. Kriterier for valg til menighedstjener er udtrykt i § 6d, dog uden krav om at det kun er mænd, og det tilstræbes at begge køn er repræsenteret. Deres funktionsperiode er 2 år, og genvalg kan finde sted. Årsmødet fastsætter efter indstilling fra menighedsrådet antallet af menighedstjenere(dog minimum 3).

b. En menighedstjener indsættes ved en almindelig gudstjeneste under bøn og håndspålæggelse af én ældste og én fra menigheden.

c. Hvis en menighedstjener fratræder inden periodens udløb og dermed træder ud af menighedsrådet, indtræder suppleanten som fuldgyldig afløser.

d. Menighedstjenernes opgave er at drage omsorg for menighedens liv og virke i alle praktiske forhold.

§ 8 Menighedsråd

a. Menighedsrådet består af de valgte menighedstjenere og menighedsrådet konstituerer sig selv. Ældsterådsmedlemmer kan deltage i menighedsrådets møder dog kun med èn samlet stemme.

b. Menighedsrådet er menighedens praktiske og økonomiske ledelse. Rådet fastsætter selv sin dagsorden og fører beslutningsprotokol.

c. Menighedsrådets opgave er at drage omsorg for menighedens liv og virke, samt tjene til virkeliggørelsen af menighedens formål gennem brug af de nådegaver og ressourcer, Herren skænker.

d. Menighedsrådet har ansvaret for samarbejdsaftalen samt forvaltningen af denne i henhold til § 4b.

§ 9. Årsmøde

a. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og er foreningens øverste myndighed. Mødet indkaldes af menighedsrådet med mindst 6 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, samt kandidatforslag til valg, skal være menighedsrådet i hænde senest 1 måned før. Dagsorden udarbejdes af ældsteråd og menighedsråd i fællesskab og udsendes mindst 14 dage før. Mindst 1/3 af de på dagen registrerede medlemmer skal være til stede for at årsmødet er beslutningsdygtigt.

b. Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis mindst 2/3 af ældsterådet, 2/3 af menighedsrådet, eller 1/3 af menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinære årsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag til behandling skal være menighedsrådet i hænde senest 10 dage før. Dagsorden udsendes mindst 7 dage før. Mellem ordinært og ekstraordinært eller mellem to ekstraordinære årsmøder skal der gå mindst 4 uger.

c. Valg af rådsmedlemmer og afgørelser ved afstemning kræver absolut flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed trækkes der lod. Alle valg sker ved skriftlig afstemning. Alle øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Der kan kun stemmes pr. brev om forslag, der er udsendt før årsmødet, samt ved valg til ældsteråd og menighedsråd, og det brev kan afleveres til dirigenten ved årsmødet. Dirigenten har ansvar for at sikre, at alt følger vedtægterne. d. Årsmødet kan fratage medlemmer af ældsteråd og menighedstjenere deres tillidshverv, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. Afløser for det udtrædende medlem vælges efter de almindelige regler jf. § 6 og § 7.

e. Ansættelse af lønnet præst og medarbejdere med hyrde- og læreansvar sker efter indstilling fra ældsterådet eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/4, dog mindst 10, af de stemmeberettigede medlemmer.

f. Alle ansættelser skal følge LM’s regler.

g. På det ordinære årsmøde behandles bl.a. følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetninger fra ældsteråd, menighedsråd og andre 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år 5. Indkomne forslag 6. Valg til: - ældsteråd inkl. 1 suppleant (valg af ordinært ældsterådsmedlem og ældsterådssuppleant foretages i én valghandling) - menighedsråd inkl. 1 suppleant (valg af menighedstjenere og suppleant foretages i én valghandling) - repræsentantskabsmødet Vestjyllands afdeling, LM – hvert andet år (lige år) - 2 revisorer som ikke kan være medlemmer af ældsterådet eller menighedsrådet (funktionsperiode er 1 år) 7. Evt. (punkter under evt. kan kun sættes til vejledende afstemning på årsmødet).

§ 10. Tegningsret, hæftelse og regnskabsår

a. Formand og næstformand i ældste- og menighedsråd repræsenterer menigheden i forhold til ansvarsfordelingen i jf. § 6 og § 8. Formand og næstformand i menighedsrådet tegner i forening menigheden juridisk med deres underskrift. Ældsterådet/ansatte præster underskriver dog religiøse attester og lignende.

b. Indgåelse af lejemål, køb/salg, optagelse af større lån og pantsætning af ejendom skal forelægges årsmødet til flertalsgodkendelse, evt. ved afholdelse af ekstraordinært årsmøde. Køb/salg, optagelse af større lån og pantsætning af ejendom skal endvidere godkendes af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Vestjylland. For så vidt angår brugsret og ejendomsret over fast ejendom, henvises til Luthersk Missions landslove § 12.

c. Beslutning om lønnede ansættelser, samt andre store økonomiske opgaver skal godkendes på et årsmøde eller på et ekstraordinært årsmøde.

d. Der påhviler ikke ældsterådets medlemmer, menighedsrådsmedlemmer, ansatte medarbejdere eller medlemmer af frimenigheden nogen personlig hæftelse. e. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 11. Tilsyn med Frimenigheden

a. Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Vestjylland LM fører tilsyn med menigheden og fungerer som appelinstans i tilfælde af intern læremæssig, ordningsmæssig eller personorienteret stridighed. Afdelingsstyrelsen kan fratage et ældsterådsmedlem hans opgaver i menigheden, såfremt han kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære. Han har i så tilfælde ret til en skriftlig begrundelse.

b. Menigheden anvender LM’s prædikanter jf. landsvedtægternes § 10 stk. 3.

c. Afdelingsstyrelsen godkender menighedens vedtægter.

§ 12. Vedtægtsændringer

a. Ændring af menighedens vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende årsmøder. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med § 2 og § 3.

b. Forslag til ændringer i vedtægterne fremsættes gennem ældsterådet eller menighedsrådet, og disse skal udsendes til menighedens medlemmer samtidig med dagsorden til generalforsamling.

§ 13. Menighedens opløsning

a. I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til Luthersk Missions Vestjyllands afdeling.

b. Opløsning skal besluttes af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende årsmøder afholdt med mindst 4 ugers mellemrum.

Således vedtaget på to på hinanden følgende ekstraordinære årsmøder d. 30. august 2015 og d. 27. september 2015. Godkendes af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Vestjylland efteråret 2015.

SOCIAL

Følg LM Kirken Herning på Facebook


© Copyright LM Kirken Herning 2022

LM Kirken Herning Godthåbsvej 23 7400 Herning